КОЛЕДЖ

      Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді  та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1062 відокремлений структурний підрозділ  «Навчально-консультаційний центр Національного університету «Одеська юридична академія» з юридичним коледжем у  м. Чернівці» перетворено на Чернівецький факультет  та  Чернівецький юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія».

         Підготовка студентів здійснюється за галуззю знань 08 «Право» зі  спеціальності  081 «Право» (5.03040101 «Правознавство») за  освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», кваліфікацією «молодший спеціаліст з права».

         Відповідно до ліцензії НУ «ОЮА» прийом на навчання до  Чернівецького юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» проводиться на денну та заочну форми навчання в межах ліцензованого  обсягу  Національного університету «Одеська юридична академія».  Коледж акредитований за 1-м рівнем акредитації.

 

Всі штатні викладачі мають необхідний рівень вищої юридичної,  гуманітарної, соціально-економічної та педагогічної освіти, яка відповідає профілю дисциплін, що викладаються, а більшість з викладачів має також достатній досвід практичної та педагогічної роботи.

На умовах внутрівузівського суміщення посад та сумісництва до викладання у юридичному коледжі залучаються 7 кандидатів наук.

Педагогічний склад Чернівецького юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія»  є оптимальним поєднанням

професійності та досвіду.

        Зростання кваліфікації кадрового складу забезпечується  стажуванням викладачів на відповідних кафедрах, проходженням курсів підвищення кваліфікації, їх самоосвітою та  участю у роботі школи педагогічної майстерності.

 Колектив Чернівецького юридичного коледжу НУ «ОЮА» в цілому кваліфікований, стабільний і готовий до виконання тих завдань, які стоять перед ним, це в першу чергу – готувати якісних фахівців галузі права, фахівців високої кваліфікації, з достатнім теоретичним, науковим і професійним рівнем.

Належну увагу у  Чернівецькому юридичному коледжі  Національного університету «Одеська юридична академія» приділено навчально-виховній роботі та  умовам відносин, що склалися в студентському колективі і характеризують його моральний мікроклімат.

На даний час студентський колектив коледжу налічує 232 особи. Понад 700 осіб є випускниками Чернівецького юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» за час його функціонування.

    Виховна робота є обов’язковим компонентом вищої школи і має важливе значення у формуванні майбутнього фахівця-юриста. Саме через це дана ділянка роботи викладацького складу коледжу перебуває під особливою увагою.

 Серед основних завдань  виховання студентської молоді коледжу є:

⦁ формування національної свідомості, гідності громадянина, виховання поваги й любові до рідної землі,  української мови, народних традицій;

⦁ підготовка свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального генофонду нації;

⦁ вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи;

⦁ підняття престижу української мови в академічному середовищі,  забезпечення і розвиток українськомовного освітнього простору;

⦁ формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;

⦁ створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів;

⦁ забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації;

⦁ плекання поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій Національного університету «Одеська юридична академія».

         Студенти Чернівецького юридичного коледжу -  активні учасники спортивних змагань,  художньої самодіяльності та громадського життя коледжу, інституту та області.

         Представники студентської ради  Чернівецького юридичного коледжу  приймають активну участь у роботі Чернівецького міського студентського парламенту.

         Випускники Чернівецького  юридичного коледжу НУ «ОЮА» продовжують навчання на старших курсах Чернівецького юридичного  інституту НУ «ОЮА» у м. Чернівці, зокрема, на третьому курсі денної форми навчання або четвертому курсі  заочної форми за спеціалізаціями:

⦁ «Кримінальна юстиція»,

⦁ «Цивільна та господарська юстиція»,

⦁ «Судова та управлінська діяльність».

Одним із ефективних методів у підготовці молодших спеціалістів-юристів є набуття правових знань шляхом отримання їх в результаті зустрічей студентського та викладацького колективів з практичними працівниками органів прокуратури, судових та правоохоронних органів, органів юстиції, які, зокрема, проходять в рамках проведення тижнів права.

          Велика увага у коледжі   приділяється позааудиторній правовиховній роботі, яка проводиться у різних формах, зокрема під час проведення індивідуальних, факультативних занять, гуртків, виховних годин та інших заходів, спрямованих на задоволення освітніх інтересів студентів і розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

         Чернівецький юридичний коледж активно бере участь у обласних науково-практичних конференціях,  де залучаються як і викладачі, так і студенти коледжу, зокрема, науково-педагогічні працівники коледжу приймають активну участь у обласних методичних об’єднаннях викладачів ВНЗ I-II р.а., студенти коледжу є учасниками обласних та Всеукраїнських олімпіад, різноманітних Всеукраїнських благодійних акцій («Подаруй дитині життя», «Писанкова Україна», «Зимове диво», «Серце до серця»), є дипломантами Всеукраїнських конкурсів серед студентської молоді, беруть участь в предметних олімпіадах, є переможцями за Кубок України з рукопашного бою, призерами змагань з тенісу серед ВНЗ I-II р.а., лауреатами премій Чернівецької міської ради, Обласної держадміністрації, чим  примножують славу навчального закладу та м.Чернівці.

 

Традиційним у коледжі стало проведення КВК та брейн-рингів, переможцям яких вручається перехідний кубок коледжу, премії  «Кришталева сова»  відповідно.

         Важливе місце в навчально-виховному процесі коледжу займає робота кураторів груп, мета і завдання діяльності яких реалізується наступними цілями:

⦁ розвиток особистості студента на основі самопізнання, самовизначення, самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення, самоактуалізації;

⦁ допомога студентам академічної групи в процесі їх адаптації до умов навчання в коледжі;

⦁ допомога студентам академічної групи в навчальній діяльності, формування в них навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом;

⦁ контроль за систематичною навчальною діяльністю студентів, відвідуванням студентами занять, своєчасним виконанням ними завдань поточної атестації, за складанням заліків та іспитів;

⦁ організація роботи куратора із виховання у студентів культурних навичок, засвоєння ними загальнолюдських, національних, громадянських, родинних, особистісних цінностей;

⦁ допомога студентам при формуванні в групі здорового морально-психологічного клімату;

⦁ залучення студентів групи до участі у наукових, культурних, спортивних та громадських заходах коледжу та  інституту;

⦁ допомога куратора при вирішенні індивідуальних та колективних морально-психологічних проблем, які виникають у студентів;

⦁ відвідування куратором студентів, що проживають на приватних квартирах з метою вивчення умов проживання і контролю за виконанням студентами Правил внутрішнього розпорядку у  Чернівецькому юридичному коледжі Національного університету «Одеська юридична академія»;

⦁ піклування куратора про соціальні умови життя і побут студентів ;

⦁ профілактика порушень студентами Правил внутрішнього розпорядку  у Чернівецькому юридичному коледжі Національного університету «Одеська юридична академія» та чинного законодавства України;

⦁ пропагування в студентському середовищі здорового способу життя та мовленнєвої культури;

⦁ профілактика і попередження негативних соціальних явищ серед молоді.

        Левітт Інститут міжнародного розвитку,  створений з метою сприяння захисту прав людини та ознайомлення із західними системами кримінального правосуддя, у рамках співробітництва у міжнародному проекті «Розбудова української незалежності та сталої демократії» викладає у позааудиторний час студентам Чернівецького інституту та Чернівецького юридичного коледжу  факультативний курс англійською мовою «Змагальне судочинство у вільному суспільстві»,  який прищеплює навички та риси характеру, необхідні для успішного запровадження змагальної системи кримінального правосуддя.

         Левітт Інститут міжнародного розвитку проводить змагання зі змагального судового розгляду і надає можливість студентам взяти в них участь, забезпечує необхідними навчальними посібниками та видає сертифікат про завершення курсу кожному студенту.

          Важливою формою наукової роботи є індивідуальна робота з обдарованими (найбільш здібними) студентами, яка дає відчутні результати при проведенні студентських наукових конференцій і студентських предметних олімпіад.

           Реальним результатом діяльності студентських наукових гуртків і семінарів є спільні наукові праці викладачів та студентів, студентські конкурсні роботи та наукові конференції.

        Органом студентського самоврядування коледжу є Студентська рада Чернівецького юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» – мета і завдання якої відображені в Положенні про студентську раду Чернівецького юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія».

         Основною метою створення та діяльності Студентської ради є створення сприятливих умов для реалізації прав та захисту правових, економічних, соціальних, культурних та спортивних інтересів студентів коледжу, а також сприяння створенню свідомої студентської громади коледжу.

Студентська рада   Чернівецького юридичного коледжу НУ «ОЮА» ставить перед собою такі завдання:

⦁ забезпечення та захист прав, обов’язків та інтересів студентів;

⦁ сприяння навчальній, науковій, спортивній та творчій діяльності студентів;

⦁ створення різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами та надання допомоги у їх діяльності;

⦁ організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів освіти і  молодіжними організаціями.

          Щомісячно студрада випускає газету коледжу «Студентський вісник» - інформаційне видання Студентської ради, яке висвітлює найважливіші відомості про новини в навчальному закладі, про актуальні події, які відбулися в коледжі протягом місяця навчання,  про життя та успіхи студентів тощо.

           Навчання у Чернівецькому юридичному коледжі НУ «ОЮА» є фундаментом для здобуття якісної юридичної освіти від освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з права до магістра права в провідному державному навчальному закладі галузі права, загальновизнаному лідері юридичної освіти в Україні – Національному університеті «Одеська юридична академія».

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Відправлення форми…

На сервере произошла ошибка.

Форма відправлена

КОНТАКТИ

АДРЕСА

м. Чернівці, вул. Григорія Сковороди, 7

Приймальня директора:

тел. (0372) 55-94-49

Заступник директора :

тел. (0372) 58-63-24

Бухгалтерія:

тел. (0372) 55-94-21

Приймальна комісія:

тел. (0372) 58-63-23

Електронна адреса:

cherninstitut@ukr.net

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ"

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Поштова адреса:

58002

М. Чернівці, вул. Григорія Сковороди ,7

Створено студією веб-дизайну

Даріни Беліонової